top of page

Deze meditatie is vooral gericht op ademhaling. Door je bewuster te worden van je ademhaling, zul je je rustiger en meer ontspannen gaan voelen.

Meditatie (ademhaling)

Productcode: Medi2
€ 5,00 Normale prijs
€ 0,00Verkoopprijs
incl.BTW
 • Zodra je op aanschaffen hebt gedrukt, krijg je een email ter bevesting. Binnen 1-3 dagen zal de meditatie in je mailbox verschijnen.

 • Algemene Voorwaarden

  Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door Coach in Beweging. Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om een goede, prettige en bovenal succesvolle samenwerking te bewerkstelligen en om mogelijke misverstanden te voorkomen die de samenwerking kunnen schaden. 

  Algemeen

  Coach in beweging is opgericht door Flory-Anne Warmenhoven-Versnel, hierna te noemen: de opdrachtnemer, gevestigd te Tinte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  Coach in beweging richt zich op het coachen van volwassenen en kinderen.  Iedereen kan weleens wat hulp gebruiken, samen op weg naar jouw doel.  Hierbij zullen diverse technieken en frameworks ingezet kunnen worden. Te denken valt aan Hynpotherapie, NLP, Reiki, Familie-opstellingen. Natuurlijk zijn er diverse methodieken mogelijk, die in overleg met de client: hierna te noemen opdrachtgever, worden ingezet.

  Toepasselijkheid

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijk offertes en overeenkomsten van of met de opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aar, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukken en schriftelijk is afgeweken.

  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn overeengekomen.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing indien de opdrachtgever aan een activiteit van de opdrachtneer meedoet of de opdracht geeft voor een activiteit. Ieder gebruik van de diensten van de opdrachtnemer geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf, voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien de opdrachtnemer het advies heeft gegeven om behandelend arts/therapeut of anders medisch te informeren, dient de opdrachtgever dit op te volgen.

  Totstandkoming van de overeenkomst

  De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand door het boeken van een afspraak of het aanschaffen van een dienst.

  Uitvoering van de overeenkomst

  Op de opdrachtnemer rust de verplichting tot het, gelet op het doel en de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. Iedere overeenkomst leidt voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.

  De opdrachtnemer voert de gemaakte afspraken uit naar beste inzicht, deskundigheid, gedrevenheid en vermogen.  Hij of zij zal zich inspannen om tot het beste resultaat te komen.

  Bij coach in beweging gelden de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap.

  Geheimhouding

  De opdrachtnemer is, behoudens de verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot een openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

  Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan de opdrachtgever van de cliënt, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het leven van de cliënt in levensgevaar is. 

  De opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens die aan hem door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval dat de opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze gegevens van belang zijn.

  De opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

  Tarieven en kosten

  Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeen, hetzij per sessie, hetzij per traject.

  De tarieven van de opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of vastgesteld bedrag.

  Betalingsregeling

  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting dan ook. 

  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

  Na het verstrijken van de 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen. Alle redelijke kosten (ook eventuele incassokosten) komen dan voor rekening van de opdrachtgever.

  Aansprakelijkheid

  Voor elk door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting.  Bij het aangaan van deze overeenkomst is opdrachtgever op de hoogte van het gekochte concept en geeft daarmee toestemming deze technieken te gebruiken. Het proces kan ten alle tijden gestopt worden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de resultaten die voortvloeien uit de behandeling. De geboekte sessie is geen vervanging voor medische zorg. De opdrachtgever is op de hoogte dat hij/zij evt huidige medische behandling, incl medicijnen zal voortzetten. De opdragever is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen die de sessies met zich meebrengen en aanvaard dat de opdrachtnemer niet aasprakelijk kan zijn voor enigerlei negatieve gevolgen, voorvloeiend uit een sessie.

  De opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

  Persoonsgegevens

  Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische verwerking van de  persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de opdrachtnemer niet aan derden geven.

  Annuleringsvoorwaarden

  Een annulering of wijziging van een sessie dient 48 uur vantevoren telefonisch, per e-mail of sms/WhatsApp doorgegeven te worden. Hierna worden de kosten van de diensten voor 100% doorberekend, ook als er sprake is van "no-show".

  Intellectueel eigendom

  Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtnemer voor uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. 

  Geschillen

  Met eventuele klachten kan de opdrachtgever zich wenden tot de opdrachtnemer.  In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing. 

bottom of page